ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชยุต ตาคำ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายป่านฟ้า จตุรคเชนทร์เดชา
ตำแหน่ง : อุปนายก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนนธชัย ยงยืน
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลปะวัฒนะธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีร์วัช ธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพันธวัช มาที
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา ศิรสิทธิกาญจน์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพันธมน จินะราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลพร สารพล
ตำแหน่ง : อุปนายก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัชธิดา คำสม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนากานต์ การินธิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีรณัฐ ทวีกุล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/1