ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรพงศ์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลธารินท์ ปลัดคุณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1