ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรียน จินะราช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0982699468
ชื่อ-นามสกุล : นางสายหยุด นวลสิริสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0815831132
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงนวล บุญยัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0821940483
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธ์ ใจด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895609614
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คหบดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0851078382
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบวรรัตนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวัฒน์สิกขการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ จันระวังยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0895557071
ชื่อ-นามสกุล : นายพลวัตร ไมตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0895544156
ชื่อ-นามสกุล : นางสนธยา ภักดียนต์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0896357564
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต ฟูแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0899562818
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช ยมภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เบอร์โทร : 090968873