ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวเมธาวดี ริจนา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวชมพูนุท ฉลอม
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสุภรทิพย์ สร้อยสุวรรณ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวยุพกานต์ บุดดี
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mr.Ray Allen Fuller
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mrs.Marah Wanchai
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Miss Baby Dianne Febabaer Par
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mr.Richard Marilla Faulan
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mr.Geoffrey Eareckson Cocke
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ