ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารีย์ จินะราช
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายจักรพงษ์ เกษมศรี
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ

นายวิเศษ วงค์ขัติ
ครู คศ.2