กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารีย์ จินะราช
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอานนท์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

วทัญญู สุรินธรรม
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายจักรพงษ์ เกษมศรี
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ