ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสามารถ คัญทัพ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวเกมพิกา ปันอ้าย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายโพธิ์ทอง ปริมิตร
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ