กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสาโรจน์ เครื่องสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายภานุวัติ เชื้อเมืองพาน
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ