ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสาโรจน์ เครื่องสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมนชิต คำเทพ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายวัชรินทร์ รู้ทำนอง
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ