กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจารุวัลย์ จินะราช
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางดวงพร พิชัยยา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายผัสฐกาล วันยอด
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววิลาวรรณ เทพตัน
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธ์
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ