ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายผัสฐกาล วันยอด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดวงพร พิชัยยา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววิลาวรรณ เทพตัน
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสายสวาท เหลี่ยมพันธ์
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ