ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอโนพร สาระคนธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

วทัญญู สุรินธรรม
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายไพรัตน์ คำปา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางวชิราภรณ์ จันวัน
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายอดิศักดิ์ กำแพงแก้ว
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางธันยพร พรมการ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวภัสกร อินต๊ะ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางธัญญ์ธิชา ริกากรณ์

นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
เลขานุการประจำกลุ่มสาร