ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอโนพร สาระคนธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายไพรัตน์ คำปา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางวชิราภรณ์ จันวัน
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางธันยพร พรมการ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
เลขานุการประจำกลุ่มสาร

นางสาวภัสกร อินต๊ะ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ