ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาววราภรณ์ วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรยุทธ ขัตติยะ
ช่างไฟฟ้า