ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำภู จอมอาจ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา อุทธวัง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววาทินี หนองไชย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววรรณิกา มือแล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวเอมฤทัย ซองดี
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวหนึ่งนภา ธรรมชัย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวจุฑามาศ จุมปู
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

น.ส.อาทิตภรณ์ เสนสาร
กรรมการประจำกลุ่มสาระ