กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรียา เขื่อนเชียงสา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสมลักษณ์ สมจิตต์
ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระ

นางจรรยา อุทธวัง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววาทินี หนองไชย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

น.ส.อรพรรณ คำคง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววรรณิกา มือแล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวเอมฤทัย ซองดี
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวหนึ่งนภา ธรรมชัย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวอรสา ต้องใจ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

น.ส.อาทิตภรณ์ เสนสาร
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวกานดา จันดา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางลำภู จอมอาจ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายอภิรักษ์ พูลทจักร
กรรมการประจำกลุ่มสาระ