ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิดารัตน์ ฮงประยูร
หัวหน้า

นางเบญจพร ทับน้อย
กรรมการ

นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว
กรรมการ

นางสาวดวงพร พิเศษ
กรรมการ

นางสาวปิยะพร สุมทุม
กรรมการ

นางสาวพรรณ์นัฐดา นุธรรม
กรรมการ

นางสุภาพร เมฆิน
กรรมการ

นางอัญชลี ยอดบุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญเสริม