ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ ทองเจียว
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอทิตภรณ์ ชัยวงศ์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ