ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิช กระทุ่มวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2477 - 18 ส.ค.2483
ชื่อ-นามสกุล : นายตาคำ อรุณรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ส.ค.2483 - 20 เม.ย.2485
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล คชลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ส.ค.2483 - 20 เม.ย.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร กระทุ่มวัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ม.ค.2485 - 21 มี.ค.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจด ธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มี.ค.2486 - 20 พ.ค.2488
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนวล พิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค.2488 - 30 เม.ย.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร ศรีกำแหง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2490 - 10 ส.ค. 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจด ธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ส.ค.2493 - 10 เม.ย.2504
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2504 - 17 ส.ค.2512
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ อริเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2512 - 10 มิ.ย.2516
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พิชัยยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พ.ค.2516 - 30 พ.ย. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ อริเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2517 - 10 มิ.ย. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร สิทธิสมบัติ
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มิ.ย.2522 - 16 พ.ค.2524
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ อริเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค.2524 27 ก.ย.2545
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อัครเดช ยมภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ต.ค.2545 - ปัจจุบัน