ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจรรยา อุทธวัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นางสาวอารีย์ จินะราช
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นางอโนพร สาระคนธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานพัฒนาผู้เรียน

นายไพรัตน์ คำปา
หัวหน้าสายงานชั้นมัธยมศึกษา

นางธิดารัตน์ ฮงประยูร
หัวหน้าสายงานชั้นปฐมวัย

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา

นางณปภัช จันระวัง
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

นางชุติภา บริบูรณ์
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

นางอัญชลี ยอดบุญเรือง
รองหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย