ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

         โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตั้งอยู่ที่บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของประมาณ  ๘๐๐เมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  ๑๓๕กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประมาณ  ๗๕กิโลเมตร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเชียงของ   ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)  มาเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตั้งแต่  ..๒๕๔๐มาจนถึงปัจจุบันนี้   และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ได้รับการคัดเลือกประชาคมอำเภอเชียงของ ให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอเชียงของ ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งอำเภอในฝันของรัฐบาล..๒๔๗๗แยกมาจากโรงเรียนประชาบาล   ตำบลเวียง ๑ (เชียงของโกศัลย์วิทย์)   คือ  โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ปัจจุบันนี้   ได้อาศัยศาลาวัดสบสม  หมู่ที่ ๓ตำบลเวียง  เป็นสถานที่สอนนักเรียนชั่วคราว..๒๔๗๙ได้สร้างอาคารเรียนครึ่งถาวร    และได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนใหม่นี้เป็นต้นมา   มีนายพิช  กระทุ่มวัน  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน   และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔..๒๕๐๐กระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นปีแรกและให้ครูทั่วประเทศบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนวันครูขึ้นทุกภาคการศึกษา   ทางราชการจับฉลากการก่อสร้างภาคการศึกษา  ๘ได้อำเภอเชียงของ   หม่อมหลวงปิ่น   มาลากุล    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มาเลือกสถานที่ก่อสร้าง   เลือกได้โรงเรียนนี้เพราะมีบริเวณกว้างขวางจึงเป็นการเหมาะสม  งบประมาณการก่อสร้าง  ๓๐๐,๐๐๐บาท การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)   ตั้งแต่นั้นมา

 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน