ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ใบความรู้เรื่องระบบงานสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.05 KB
เรื่องขั้นตอนการพัฒนาระบบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.5 KB
คุณสมบัติของสารสนเทศที่ดี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.16 KB
ภาษาคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.42 KB
ภาษาคอมพิวเตอร์ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.39 KB
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 495.21 KB
Microsoft Access
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB
แบบเรียนออนไลน์ Microsoft Access
คลิกที่นี่...แบบเรียนออนไลน์  Microsoft Access